009

 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สยามนิรมิต