012

วัน ศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์