001

 

วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนวางแผนการพัฒนาผู้เรียน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน