page

ด้วยวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกเสือไทย โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี และกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม