19

 

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ -๖ และประเมินความสามารถในการการอ่านรู้เรื่อง (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นข้อมูลแสดงพัฒนาการในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา