18

 

  วันศุกร์ ที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปลูกจิตสำนึก ฝึกนิสัย รัก 5ส ให้แก่นักเรียน