15

         

 วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ตระพนักและช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง