คู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1-การรับนักเรียน    

2-การขอย้ายเข้าเรียน   

3-การขอย้ายออกนักเรียน    

4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน   

5-การขอลาออก    

6-การขอเทียบโอนผลการเรียน   

7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา    

8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่