egp

 

 

ประกาศจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563

 

 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเอกสารธุรการชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหนังสือเรียนภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารเรียน และสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนก่อนประถม ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำนักพิมพ์ กระทรวง/สสวท. ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำนักพิมพ์ พว. ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ อจท. ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานอาหารและโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ(วัสดุครุภัณฑ์ อื่นๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์ตัดผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ(วัสดุครุภัณฑ์ อื่นๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ(วัสดุครุภัณฑ์ อื่นๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L
 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   418eAHsdh0L

 

aiyika