egp

 

 

ประกาศจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564

 

2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดครุภัณฑ์) (ร่างเอกสารประกวดราคา) 418eAHsdh0L
 1 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดครุภัณฑ์) (ร่างเอกสารประกวดราคา)  418eAHsdh0L
   

 

aiyika