egp

 

ประกาศจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงเครื่องท้าน้าเย็นตู้น้าดื่มของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องปฏิบัติการดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม และเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสบานพับหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกาจัดปลวกที่เก็บของหลังอาคารเรียน - อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างกาจัดปลวกที่เก็บของหลังอาคารเรียน (อาคาร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงานการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ งานทาสีและเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาบอร์ดประจาห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาห้องเก็บของ และซ่อมแซมเก้าอี้ไม้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ งานทาสี ย้อมไม้พื้นอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร งานปูพื้นกระเบื้อง และทาตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ งานรื้อถอนหลังคาและปรับพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ งานทาสีซ่อมพื้นกระเบื้องและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทาป้าย ป้ายไวนิล กิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้าย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้าย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกาจัดปลวกที่เก็บของหลังอาคาร ๒ และห้องดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ ห้องน้านักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกบานสวิงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูลูกกรงสแตนเลสห้องน้้า และโครงป้ายสแตนเลสสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ห้องน้านักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ งานฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
 8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ ซุ้มพระประจาโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files
 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทห้องน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      download files

 

aiyika