มุมดาวน์โหลด

ใบลา  

       1. ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด   

       2. ใบขอไปราชการ
       3. ใบขอไปนอกสถานศึกษา
       4. ใบขออนุญาตนำนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียน
       5. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
 
 ข้อมูลดาวน์โหลด(03-60)  

        > GPA ประถม

        > GPA มัธยม

        > ตัวชี้วัด2561

        > ปพ.5 (2563)

แบบประเมิน SDQ (3-5-60)

 
        > 1.คู่มือการใช้แบบประเมิน
        > 2.แบบประเมิน SDQ-ฉบับผู้ปกครอง
        > 3.แบบประเมิน SDQ-ฉบับนักเรียน
        > 4.แบบประเมิน SDQ-ฉบับครู
        > โปรแกรมSDQ-คัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก
   
เอกสารลดเวลาเรียน  
        > คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
          >  รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
   
เอกสารโครงการอบรมคูปองครู  
        > เอกสารการใช้จ่ายเงิน 2561
   
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน   

>  แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

> แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 > แบบสำรวจความด้อยโอกาส

  
   
   
   
   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดอัยยิการาม
   
   
หลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ