มุมดาวน์โหลด

ใบลา  

       1. ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด   

       2. ใบขอไปราชการ
       3 ใบขอไปราชการ (ต่างจังหวัด)
       4. ใบขอไปนอกสถานศึกษา
       5. ใบขออนุญาตนำนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียน
       6. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
 
 ข้อมูลดาวน์โหลด(03-60)  

       

        > 2558_ปพ5 ประถม

 

        > 2558_ปพ5 มัธยม

 

        > GPA ประถม        > GPA มัธยม        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.1        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.2        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.3        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.4        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.5        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.6        > ตัวชี้วัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์        > หลักฐานการจ่ายเงิน

 

แบบประเมิน SDQ (3-5-60)

 
        > 1.คู่มือการใช้แบบประเมิน

        > 2.แบบประเมิน SDQ-ฉบับผู้ปกครอง

        > 3.แบบประเมิน SDQ-ฉบับนักเรียน

        > 4.แบบประเมิน SDQ-ฉบับครู

        > โปรแกรมSDQ-คัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก
   
เอกสารลดเวลาเรียน  
        > คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
          >  รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
   
เอกสารโครงการอบรมคูปองครู  
        > เอกสารการใช้จ่ายเงิน