mam

ชื่อเรื่อง               การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                           โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวนิภา ศิริจร
ระยะเวลาดำเนินการ       ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

              การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 247 คน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด 84 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอัยยิการาม จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู รวม 2 คน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 150 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 10 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่สอบถามด้านสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ สอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น จำนวน 1 ฉบับ สอบถามด้านกระบวนการ จำนวน 2 ฉบับ และสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 5 ฉบับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล


                ผลการวิจัยพบว่า
                    1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความต้องการของโครงการ อยู่ในระดับมาก
                      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ อยู่ในระดับมาก
                       3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
                           3.1 ผลการประเมินการปฏิบัติด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของโครงการ อยู่ในระดับมาก
                         3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจำนวน 10 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ของกิจกรรมมีการปฏิบัติมาก
                      4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
                         4.1 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัตินิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อย ๆ เพื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การปฏิบัติอยู่ในระดับ บ่อย ๆ
                        4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอัยยิการาม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสอดคล้องกัน คือ มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในระดับมาก