o33

 

 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
การยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
   
การยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
การยกระดับผลสัมฤทธิืทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม กับ กำนันตำบลลำผักกูด

 

 

aiyika