O23

 

การจัดซื้อของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

download

     

                                    

   2. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 download

   

   3. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2562  download

   

   4. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2563   download

   

   5. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 download

   

   6. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2563  download

   

   7. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2563  download

   

   8. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  download

   

   9. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2563    download

   

   10. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 download

   

   11. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 download

   

   12. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2563 download

   

 

การจัดจ้างของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 download

                                         

   2. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 download

   

   3. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  download

   

   4. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563  download

   

   5. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 download

   

   6. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 download

   

   7. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 download

   

   8. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 download

   

   9. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  download

   

   10. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 download

   

   11. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 download

   

   12. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 download

   

 

 

 

aiyika