o24

 

การจัดซื้อของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

1.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2561  download
2.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  download
3.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2561   download
4.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2562    download
5.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  download
6.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2562   download
7.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2562    download
8.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   download
9.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2562     download
10.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  download
11.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  download
12.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2562  download

 

การจัดจ้างของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

1.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 download
2.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  download
3.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   download
4.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562    download
5.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  download
6.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562   download
7.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562    download
8.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   download
9.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562     download
10.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  download
11.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  download
12.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  download

aiyika