1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 6. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร~็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

 8. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเ~ธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

       

           9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

       

           10. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิ~หน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 

          11. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

 

           12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2)พ.ศ.2551

 

           13. พระราชบัญญัติส่งเสรืมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 

           14. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 

           15. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

 

          16.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 

            17.  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

  

           18. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

           19. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม  

 

          20. พระราชกฤษฎีกาการศึกษาบุตร

aiyika