th1

 

 

การจัดซื้อของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

1.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2562  download
2.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  download
3.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2562  download
4.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2563  download
5.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  download
6.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2563  download
7.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2563  download
8.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  download
9.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2563  download
10.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  download
11.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2563  download
12.สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2563  download

 

การจัดจ้างของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

1.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  download
2.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  download
3.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  download
4.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   download
5.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  download
6.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  download
7.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  download
8.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  download
9.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  download
10.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  download
11.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  download
12.สรุปผลการพิจารณาจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563  download

aiyika