th1

 

การจัดซื้อของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

download

     

                                    

   2. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 download

   

   3. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 download

   

   4. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2564 download

   

   5. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 download

   

   6. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2564 download

   

   7. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2564 download

   

   8. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 download

   

   9. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 download

   

   10. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 download

   

   11. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 download

   

   12. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2564 download

   

 

การจัดจ้างของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 download

                                         

   2. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 download

   

   3. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 download

   

   4. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 download

   

   5. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 download

   

   6. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 download

   

   7. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 download

   

   8. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 download

   

   9. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 download

   

   10. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 download

   

   11. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 download

   

   12. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 download

   

 

 

aiyika