banner ita

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
โรงเรียนวัดอัยยิการาม  สพป.ปทุมธานี เขต 2

ประกาศเจตจำนงสุจริต

คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

คู่มือโรงเรียนสุจริต 2564

คำสั่งผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้างสถานศึกษา

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A

O9  Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

O17  E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   (ประกาศซื้อ)   (ประกาศจ้าง)

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

O40  รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2563

มาตรภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

aiyika