th1

 

การจัดซื้อของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

download                           
   2. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 download

                          

   3. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 download

                          

   4. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2565 download

                          

   5. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 download

                          

   6. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2565 download

                          

   7. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2565 download

                          

   8. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 download

                          

   9. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 download

                          

   10. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 download

                          

   11. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 download

                          

   12. สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2565 download

 

การจัดจ้างของโรงเรียนวัดอัยยิการาม (แบบ สขร.1)

   1. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 download

                          

   2. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 download

                          

   3. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 download

                          

   4. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 download

                          

   5. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 download

                          

   6. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 download

                          

   7. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 download

                          

   8. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 download

                          

   9. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 download

                          

   10. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 download

                          

   11. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 download

                          

   12. สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 download

                          

 

 

aiyika