th1

 

1-การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 27 สิงหาคม 52   

2-แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 61  

3-มาตรฐานตำแหน่ง ว8-2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 52   

4-มาตรฐานตำแหน่ง ว8-2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56  

5-ระเบียบ ก.ค.ศ.ลาออกจากราชการ   

6-ราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ  

7-การจัดลำดับอาวุโส ว22-2555 30 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 55   

8-คำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

9-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 59   

10-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ว 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 61   

11-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 61   

12-หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ว7-2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 52   

13-หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหา พนง.ราชการ 60 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 60   

14-หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

15-หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพฐ.   

 

aiyika