คู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1-การรับนักเรียน    

2-การขอย้ายเข้าเรียน   

3-การขอย้ายออกนักเรียน    

4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน   

5-การขอลาออก    

6-การขอเทียบโอนผลการเรียน   

7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา    

8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่   

 

ระดับอนุบาล

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาล  1/1 17 19 อนุบาล  2/1 16 13
อนุบาล  1/2 18 18 อนุบาล  2/2 14 15
อนุบาล  1/3 18 18 อนุบาล  2/3 16 13
อนุบาล  1/4 (IEP) 9 11 อนุบาล  2/4(IEP) 7 6
       

รวมสายชั้นอนุบาล

115 113 228

ระดับประถมศึกษา

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 26 18 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 21 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 22 18
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 19 24 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 1/4(IEP) 17 14 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 19 21
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 18 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 28 8 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 22 13 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 24 16
ประถมศึกษาปีที่ 2/4(IEP) 13 11 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 23 16
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 25 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 25 13 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 14 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 20
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 15 13 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 23 7
     

รวมสายชั้นประถมศึกษา

470 446 916

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
มัธยม  1/1 24 16 มัธยม  2/2 25 12
มัธยม  1/2 25 14 มัธยม  2/3 22 13
มัธยม  1/3 23 16 มัธยม  2/4(IEP) 13 9
มัธยม  1/4 (IEP) 11 7 มัธยม  3/1 16 26
มัธยม  2/1 14 26 มัธยม  3/2 24 10
     

รวมสายชั้นมัธยม

198 149 346

สรุปจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล

115 113 228

ประถม

470 446 916

มัธยม

198 149 346

รวมทั้งสิ้น

783 708 1490

มุมดาวน์โหลด

ใบลา  

       1. ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด   

       2. ใบขอไปราชการ
       3. ใบขอไปนอกสถานศึกษา
       4. ใบขออนุญาตนำนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียน
       5. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
 
 ข้อมูลดาวน์โหลด(03-60)  

        > 2558_ปพ5 ประถม

 

       > 2558_ปพ5 มัธยม

 

        > GPA ประถม

        > GPA มัธยม

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.1

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.2

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.3

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.4

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.5

        > ตัวชี้วัด ชั้น ป.6

        > ตัวชี้วัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        > หลักฐานการจ่ายเงิน

 

แบบประเมิน SDQ (3-5-60)

 
        > 1.คู่มือการใช้แบบประเมิน
        > 2.แบบประเมิน SDQ-ฉบับผู้ปกครอง
        > 3.แบบประเมิน SDQ-ฉบับนักเรียน
        > 4.แบบประเมิน SDQ-ฉบับครู
        > โปรแกรมSDQ-คัดกรองสุขภาพจิตในเด็ก
   
เอกสารลดเวลาเรียน  
        > คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
          >  รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
   
เอกสารโครงการอบรมคูปองครู  
        > เอกสารการใช้จ่ายเงิน 2561
   
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน   

>  แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

> แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 > แบบสำรวจความด้อยโอกาส

  
   
   
   
เอกสาร ปพ.5 (ปรับปรุง 20-9-61)
   
   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดอัยยิการาม
   
   
หลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
        > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
   
   

 

 

ประวัติโรงเรียนวัดอัยยิการาม    อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต  2

         โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4   ตำบลลำผักกูด     อำเภอธัญบุรี      จังหวัดปทุมธานี    เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยขุนสวัสดิ์ราษฎร์บริหาร  กับพระอธิการสาย ( พระครูวรธัญญารักษ์ )  เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม   อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

พ.ศ.  2509   พระครูโกศลธัญเขต  เจ้าอาวาสวัดอัยยิการามและนายสด  ชัยยะ  อาจารย์ใหญ่ร่วมกันหาทุนซื้อที่ดิน  จำนวน  5  ไร่  2  งาน  เป็นเงิน  11,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบกรมสามัญ  008  จำนวน  1  หลัง  10  ห้องเรียน  เป็นเงิน  350,000  บาท

พ.ศ.  2515  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 015  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 15,000  บาท

พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังแรก   เป็นเงิน    25,000  บาท

พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ  1  หลัง เป็นเงิน  25,000  บาท

พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015  เป็นเงิน   260,000  บาท

พ.ศ.  2519   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  015  เป็นเงิน  240,000  บาท

พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ  004  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน เป็นเงิน  825,000  บาท

พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/2526  จำนวน  1  หลังเป็นเงิน  330,000  บาท

พ.ศ. 2529 ได้รับเงินบริจาคจากบุตรครูฉวี  พงษ์บุตร สร้างซุ้มพระประจำสถานศึกษาประมาณ 30,000 บาท

พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องสมุดพร้อม ปรับปรุงบริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธงเป็นเงินงบประมาณ 300,000 บาท

พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,684,800 บาท แทนอาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 004 โดยรื้อถอนและขายทอดตลาด ในปีงบประมาณเดียวกันได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 360,000 บาท

พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สร้างโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 350,000 บาท

พ.ศ.  2550 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,500,000 บาท

พ.ศ.  2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) เป็นเงิน 18,200,000 บาท

พ.ศ.  2558 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29  เป็นเงิน ..................บาท

พ.ศ.  2559-2560  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก  เป็นเงิน ..................บาท

           ปัจจุบันโรงเรียนวัดอัยยิการามมีอาคารเรียน 6 หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,700  คน  ครู   71  คน  WEB site  : www.aiyika.ac.th   E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคารเก่า1 1   อาคารเก่า1 2

img 6879   IMG 9431