ระดับอนุบาล

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาล  1/1 17 19 อนุบาล  2/1 16 13
อนุบาล  1/2 18 18 อนุบาล  2/2 14 15
อนุบาล  1/3 18 18 อนุบาล  2/3 16 13
อนุบาล  1/4 (IEP) 9 11 อนุบาล  2/4(IEP) 7 6
       

รวมสายชั้นอนุบาล

115 113 228

ระดับประถมศึกษา

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 26 18 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 21 22 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 22 18
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 19 24 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 1/4(IEP) 17 14 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 19 21
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 18 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 28 8 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 22 13 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 24 16
ประถมศึกษาปีที่ 2/4(IEP) 13 11 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 23 16
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 25 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 25 13 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 21 19
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 20 14 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 20
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 15 13 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 23 7
     

รวมสายชั้นประถมศึกษา

470 446 916

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดาวโหลด
ชาย หญิง ชาย หญิง
มัธยม  1/1 24 16 มัธยม  2/2 25 12
มัธยม  1/2 25 14 มัธยม  2/3 22 13
มัธยม  1/3 23 16 มัธยม  2/4(IEP) 13 9
มัธยม  1/4 (IEP) 11 7 มัธยม  3/1 16 26
มัธยม  2/1 14 26 มัธยม  3/2 24 10
     

รวมสายชั้นมัธยม

198 149 346

สรุปจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล

115 113 228

ประถม

470 446 916

มัธยม

198 149 346

รวมทั้งสิ้น

783 708 1490