ประวัติโรงเรียนวัดอัยยิการาม    อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต  2

         โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4   ตำบลลำผักกูด     อำเภอธัญบุรี      จังหวัดปทุมธานี    เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยขุนสวัสดิ์ราษฎร์บริหาร  กับพระอธิการสาย ( พระครูวรธัญญารักษ์ )  เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม   อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

พ.ศ.  2509   พระครูโกศลธัญเขต  เจ้าอาวาสวัดอัยยิการามและนายสด  ชัยยะ  อาจารย์ใหญ่ร่วมกันหาทุนซื้อที่ดิน  จำนวน  5  ไร่  2  งาน  เป็นเงิน  11,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบกรมสามัญ  008  จำนวน  1  หลัง  10  ห้องเรียน  เป็นเงิน  350,000  บาท

พ.ศ.  2515  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 015  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 15,000  บาท

พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังแรก   เป็นเงิน    25,000  บาท

พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ  1  หลัง เป็นเงิน  25,000  บาท

พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 015  เป็นเงิน   260,000  บาท

พ.ศ.  2519   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  015  เป็นเงิน  240,000  บาท

พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ  004  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน เป็นเงิน  825,000  บาท

พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/2526  จำนวน  1  หลังเป็นเงิน  330,000  บาท

พ.ศ. 2529 ได้รับเงินบริจาคจากบุตรครูฉวี  พงษ์บุตร สร้างซุ้มพระประจำสถานศึกษาประมาณ 30,000 บาท

พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องสมุดพร้อม ปรับปรุงบริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธงเป็นเงินงบประมาณ 300,000 บาท

พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,684,800 บาท แทนอาคารเรียนแบบ กรมสามัญ 004 โดยรื้อถอนและขายทอดตลาด ในปีงบประมาณเดียวกันได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 360,000 บาท

พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สร้างโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 350,000 บาท

พ.ศ.  2550 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,500,000 บาท

พ.ศ.  2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) เป็นเงิน 18,200,000 บาท

พ.ศ.  2558 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29  เป็นเงิน ..................บาท

พ.ศ.  2559-2560  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก  เป็นเงิน ..................บาท

           ปัจจุบันโรงเรียนวัดอัยยิการามมีอาคารเรียน 6 หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,700  คน  ครู   71  คน  WEB site  : www.aiyika.ac.th   E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคารเก่า1 1   อาคารเก่า1 2

img 6879   IMG 9431