open2 64
 
โรงเรียนวัดอัยยิการาม เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 On คือ Online , On Hand , On Demand , On-Air งดการเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบในครั้งต่อไป