ขอความกรุณาผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนของตนเอง พร้อมทั้งสแกน QR Code เข้ากลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและเรียนออนไลน์

A1

QR