ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิย้ายเข้ามาเรียน ในระดับชั้น อ.3 ป.2 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3

ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ขอให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อและเอกสารตามที่แจ้งมานี้ และให้นำเอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิมมายื่น

ในวันที่ 17 - 20 พค. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

(รายชื่อผูู้มีสิทธิย้ายเข้า)

Y1