ประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มอบตัวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 

โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ

(รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

1 2