ประกาศ

กำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ระดับปฐมวัย 

ตามเอกสารแนบดังนี้ (ประกาศ)