Print
Category: ประกาศ
Hits: 1607

 

LOgoaiyika

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม

ภาคเรียนที่
  1  ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

หมายเหตุ

 
เอกสารประกอบด้วย หลักฐานจากโรงเรียนเดิม ป.2- ป.6
 
  1. หนังสือส่งตัวนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียนวัดอัยยิการาม
  2. ปพ.1:ป
  3. สมุดประจำตัวนักเรียน หรือ อื่น ๆ (ถ้ามี)
เอกสารส่วนตัวนักเรียน
 
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง
  3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (ถ้ามี) ของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง