โรงเรียนวัดอัยยิการามขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดอัยยิการาม

 

 

    ตามที่โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้แจ้งให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้น

โรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบดูรายชื่อตามเอกสารนี้ >> http://gg.gg/gxuhl <<

     ซึ่งการกรอกข้อมูลในครั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในวันที่ยืนใบสมัคร  ผู้ปกครองและนักเรียนต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นให้กับโรงเรียนอีกครั้ง รวมถึงถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถมาแก้ไขในวันยื่นเอกสารได้เลย แต่ในส่วนของวันและเวลาในการยื่นใบสมัคร โรงเรียนต้องรอประกาศจากทางหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)

หมายเหตุ

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับสมัครเรียนระหว่างวันที่...(รอประกาศอย่างเป็นทางการ)....ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง
  3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมฉบับจริง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง
  5. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ก:ป
  6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ
  7. ใบแสดงผล O-Net