โรงเรียนวัดอัยยิการามขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดอัยยิการาม

 

 

    ตามที่โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้แจ้งให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้น

โรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบดูรายชื่อตามเอกสารนี้ >> http://gg.gg/gxuhl <<

     ซึ่งการกรอกข้อมูลในครั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในวันที่ยืนใบสมัคร  ผู้ปกครองและนักเรียนต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นให้กับโรงเรียนอีกครั้ง รวมถึงถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถมาแก้ไขในวันยื่นเอกสารได้เลย แต่ในส่วนของวันและเวลาในการยื่นใบสมัคร โรงเรียนต้องรอประกาศจากทางหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)

หมายเหตุ

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับสมัครเรียนระหว่างวันที่...(รอประกาศอย่างเป็นทางการ)....ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมฉบับจริง
 4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา ของมารดา และผู้ปกครอง
 5. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:ก:ป
 6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ
 7. ใบแสดงผล O-Net
 • วันมอบตัววันที่ 4 มิถุนายน 2563
 • เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อโรงเรียนทางช่องทางต่อไปนี้
  Tel : 0-2546-1255
  inbox : http://m.me/WataiyikaramSchool  
  Line : 
  https://lin.ee/dIajqWM