โรงเรียนวัดอัยยิการามขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแจงความจำนงในระบบออนไลน์
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดอัยยิการาม

 

 

 

หมายเหตุ : 

    ตามที่โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้แจ้งให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้น

โรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบดูรายชื่อตามเอกสารนี้ >> http://gg.gg/gxuhl <<

หากไม่พบรายชื่อ ขอความกรุณากรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ >> http://gg.gg/gxube <<

     ซึ่งการกรอกข้อมูลในครั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในวันที่ยืนใบสมัคร  ผู้ปกครองและนักเรียนต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นให้กับโรงเรียนอีกครั้ง รวมถึงถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถมาแก้ไขในวันยื่นเอกสารได้เลย แต่ในส่วนของวันและเวลาในการยื่นใบสมัคร โรงเรียนต้องรอประกาศจากทางหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)

1.ใบรับรอง / ป.05 หรือระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา / นักเรียน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา / มารดา    

4.สำเนาใบเกิดนักเรียน

5.ใบแสดงผล (O-NET)