ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 2561

(เอกสารแนบ)