ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 2562

(เอกสารแนบ)