Untitled 1 Untitled 1  Untitled 1

นายพรภวิษย์  หงส์เจ็ด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  
E-Mail :   ...

นางสาวภัทรภรณ์  แก้วอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 

E-Mail :   ...
นางนวลพรรณ  สังข์เงิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
E-Mail :   ...

Untitled 1

Untitled 1 Untitled 1
นายทวี  เครือจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 
 
E-Mail :   ...
นางสาวภัทรลดา  เปี่ยมสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
E-Mail :   ...
นางสาวประวีณา  โภควานิช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
E-Mail :   ...
 Untitled 1 Untitled 1   

นางสาวศันสนีย์  ทองคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4(IEP)  
E-Mail :   ...

นางสาวยุพิน  ผายเตชะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4(IEP)  
E-Mail :   ...