Untitled 1 Untitled 1  Untitled 1

นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  
E-Mail :   ...

นางชลดา  วงศ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 

E-Mail :   ...
นางสาววัชราภรณ์  พึ่งอุดม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3

E-Mail :   ...

Untitled 1

Untitled 1 Untitled 1
นางสาวสันต์สินี  เขียนชานาจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4 
 
E-Mail :   ...
นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5(IEP) 
E-Mail :   ...
นางสาวสุดาวรรณ  แป้นเมี้ยน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5(IEP)
E-Mail :   ...
 Untitled 1 Untitled 1   

นายสิทธิศักดิ์  ทวีกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  
E-Mail :   ...

นางถนอมศรี  พันธ์วิศวาส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3 
 
E-Mail :   ...