Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
นางทิวาพร  พงษ์ศรีทอง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางสาววัลภา  เดชยางกูร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
E-Mail :   ...

นางพยอม  ภูผินผา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
E-Mail :   ...
Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
นางสาวน้ำฝน  คำภูแสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 
E-Mail :   ...
นางสาววัลลี  แก้วมาลา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 
E-Mail :   ...
นางสาวอติภา  โทรัตน์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
E-Mail :   ...
Untitled 1 Untitled 1

นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4(IEP)
E-Mail :  ....

 นางสาวพรพชร  ยอดวัน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4(IEP)

E-Mail :   ...