สายชั้นอนุบาล 1

0005 0006  0007

นางสาวอัจฉราพร  งามสง่า  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1  
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประยงค์   อัสสาไพร 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2  
E-Mail :   ...
นางสาวณัฐฐาพร   สมสืบ  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  
E-Mail :   ...
 0001 0008   
 นางสาวมณีรัตน์  นาคจำรูญ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4(IEP)  
E-Mail :   ...
นางจรรยา   พงสิงห์
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1
E-Mail :   ...

 

สายชั้นอนุบาล 2

00006  0009 0005

นางสาวอาจาารีย์   แซ่วื่อ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  
E-Mail :   ...

นางสาวนาราภัทร   รวมวงค์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2  
E-Mail :   ...
นางสาวนันทิดา   แสงจันทร์ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3  
E-Mail :   ...
 00002 0010   
 นางสาววรางคณา  สมภาร 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4(IEP)  
E-Mail :   ...
นางสาวพันธุ์ทิพย์   อุ่นนาแซง
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 2
E-Mail :   ...