สายชั้นอนุบาล 1

Untitled 1 Untitled 1  Untitled 1

นางสาวอัจฉราพร  งามสง่า  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1  
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางณัฐฐาพร  สมสืบ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2  
E-Mail :   ...
นางสาวสุธามาส  อ่วมจ่า  
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  
E-Mail :   ...
 Untitled 1 Untitled 1   
 นางสาวมณีรัตน์  นาคจำรูญ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4(IEP)  
E-Mail :   ...
นางสาวนันทิดา  แสงจันทร์
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1
E-Mail :   ...

 

สายชั้นอนุบาล 2

Untitled 1 Untitled 1  Untitled 1

นางจรรยา  พรสิงห์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  
E-Mail :   ...

นางสาวอาจารีย์  แซ่วื่อ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2  
E-Mail :   ...
นางสาวกมลพร  วัฒนจันทร์  
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3  
E-Mail :   ...
 Untitled 1 Untitled 1   
 นางสาววรางคณา  สมภาร 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4(IEP)  
E-Mail :   ...
นางประยงค์  อัสสาไพ
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 2
E-Mail :   ...