ประกาศโรงเรียนวัดอัยยิการาม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

(เอกสารแนบ)